Підручники для школи

Соборний район. Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 107

 

Проект меморандуму про партнерство, співпрацю, довіру та взаємоповагу між учасниками освітнього процесу комунального закладу освіти.

23 вер. 2019
У Дніпрі під час засідання 46-ї сесії міської ради 19 червня депутати погодили проект меморандуму про партнерство, співпрацю, довіру та взаємоповагу між учасниками освітнього процесу комунального закладу освіти.

За результатами консультацій ГО “Смарт освіта”  підготовлено проєкт меморандуму про співпрацю у школі, розроблено онлайн-курс про історію створення та використання Меморандуму. 

1. Загальні положення

Меморандум слід розглядати як основу для розробки подальших заходів, спрямованих на розвиток взаємодії та співпраці Сторін у межах повноважень, визначених Меморандумом та відповідними законодавчими актами.

 1. Меморандум є документом, на підставі якого Сторони мають здійс-нювати координацію своїх дій та впроваджувати конкретні кроки для досягнення мети, визначеної Меморандумом.
 2. Сторони виражають готовність до співпраці на засадах об’єднання можливостей Сторін, координації зусиль, погодження Сторонами основних принципів, механізмів, напрямків співробітництва.

Сторони мають намір забезпечувати одна одній всебічну підтримку для розвитку співпраці Сторін згідно з положеннями Меморандуму та інформувати одна одну про спільні заходи або дії.

 1. Для плідної співпраці Сторони погоджуються дотримуватись таких принципів: дитиноцентризм, партнерство, співпраця на результат, рівноправність, паритетність, колегіальність, взаєморозуміння, довіра, взаємна повага, толерантність, прозорість, відкритість, гласність, доброчинність, відповідність дій і рішень чинному законодавству, обов’язковість розгляду пропозицій Сторін, пріоритет погоджувальних процедур, дотримання досягнутих домовленостей, взаємна відповідальність Сторін, організаційна самостійність у межах визначених повноважень.

2. Мета Меморандуму

 1. Створення ефективних та прийнятних форм і ключових правил взаємодії для всіх учасників освітнього процесу.
 2. Розвиток громадсько-активного закладу освіти, впровадження державно-громадського управління.
 3. Основні завдання співпраці – соціальне партнерство через: соціальне замовлення, лобіювання інтересів закладу освіти, спонсорство, волонтерство.
 4. Формування у закладі освіти механізмів продуктивної співпраці між батьками, педагогами, учнями (вихованцями).
 5. Участь Сторін у розробці та втіленні проектів розвитку закладу освіти, погодженні суспільно значимих інтересів, що стосуються функціо-нування закладу освіти.
 6. Взаємодія Сторін із залученням додаткових джерел фінансування. Формування Сторонами спільних підходів до співфінансування закладу освіти на безготівковій основі:
 • створення благодійних фондів відповідно до чинного законодавства;
 • залучення коштів, матеріальних цінностей, дарунків та грантів на розвиток закладу освіти на спеціальний рахунок закладу освіти.
  1. Створення відкритої освітньої системи.
  2. Погодження дій, спрямованих на створення сучасного та безпечного освітнього середовища.
  3. Забезпечення громадської підтримки управлінських рішень і дій з питань розвитку та стабільного функціонування освітньої системи закладу освіти.
  4.  Створення позитивного іміджу освітньої галузі, закладу освіти та підвищення довіри до них.
  5.  Формування умов, що забезпечать захист прав та інтересів дітей, батьків, педагогів, співробітників.
  6.  Будь-які інші форми співробітництва, що погоджені Сторонами і спрямовані на розбудову закладу освіти.

3. Напрями співпраці

 1. Розбудова Сторонами на засадах партнерства моделей та механіз-мів взаємодії у трикутнику «учні – педагоги – батьки», що відповідає сучасному стану освіти та запитам суспільства.
 2. Взаємодія Сторін з органами управління освітою, органами місце-вого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями.
 3. Участь органів батьківського самоврядування у співуправлінні закладом освіти:
 • участь у роботі методичних структур, професійних спільнот, педаго-гічної ради, атестаційної комісії тощо;
 • участь у внутрішній системі забезпечення якості освіти;
 • участь у програмах розвитку тощо.
 • дотриманням ліцензійних умов провадження освітньої діяльності і договірних зобов’язань;
 • дотриманням санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування закладу освіти;
 • організацією харчування, оздоровлення, медичного обслуговування учнів (вихованців) у закладі освіти;
 • фінансово-господарською діяльністю закладу освіти;
 • залученням і використанням коштів закладу освіти;
 • виконанням кошторису та/або бюджету закладу освіти;
 • процесом дотримання Меморандуму.
 • 4. Інші питання життєдіяльності закладу освіти за ініціативою Сторін
 • Об’єднання зусиль і можливостей Сторін у педагогічній просвіті батьків, формуванні відповідальності батьків за здобуття учнями (вихован-цями)  обов’язкової  загальної  середньої  освіти, навчання та виховання  дітей, збереження здоров’я дитини.
 • Залучення батьків до позакласної та позашкільної роботи. Участь батьків в організації і проведенні освітніх, виховних, розвиваючих, оздоровчих, спортивних, інформаційних, розважальних заходів.
  1. Створення Сторонами додаткових можливостей у рамках соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами.
  2. Підтримка Сторонами дітей, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах, складних життєвих обставинах.
  3. Солідарні дії Сторін із запобігання бездоглядності дітей у вільний від занять час, безпритульності.

  5. Організація співпраці

  Сторони визначають уповноваженим представником педагогічного колективу голову педагогічної ради закладу освіти, уповноваженим представ-ником родин учнів (вихованців) – голову органу батьківського самоврядування закладу освіти.

  1. Сторони розробляють та затверджують спільний план заходів на навчальний рік.
  2. Сторони організовують та проводять спільні публічні заходи (робочі зустрічі, тренінги, конференції, вебінари в онлайн-режимі тощо) для обговорення питань, пов’язаних із реалізацією заходів у рамках співпраці.
  3. Сторони здійснюють за взаємним погодженням заходи, спрямовані на інформування громадськості про співпрацю Сторін у рамках Меморандуму.
  4. Сторони здійснюють обмін відповідною інформацією з ініціативи або за запитом однієї із Сторін.
  5. Сторони беруть участь у розробці рекомендацій, інформаційних матеріалів, необхідних для спільної роботи.
  6. Сторони використовують ефективні системи комунікації для поши-рення та збору інформації, налагодження дієвого зворотного зв’язку, зокрема таких: корпоративна пошта, електронний журнал, групи у соціальних мережах, онлайн-опитування.
  7. Сторони можуть за взаємною згодою запрошувати до спів-робітництва установи та організації, фізичних осіб, громадські організації, створювати з ними тимчасові робочі групи.
  8. Сторони мають право за взаємною згодою створювати власні правила та документи внутрішнього розпорядку, що не суперечать чинному законодавству. Документами, які регулюють норми та правила поведінки і взаємодії всіх учасників освітнього процесу, можуть бути Етичний кодекс та/або Правила поведінки.